ARBETSMILJÖ- & TRAFIKSÄKERHETSPOLICY

Vår målsättning är att alla ska trivas på arbetsplatsen och ha gott självförtroende i de arbetsuppgifter som de är ålagda. Att vi ska jobba tillsammans mot ett gemensamt mål där kundens önskemål är det som ställs i fokus. Arbeta i en säker och trygg miljö där tillbud och skador ska minimeras.

Varje arbetstagare ska medverka aktivt för så att arbetsmiljöarbete drivs framåt och utvecklas positivt. Allt för att skapa en stimulerande och utvecklande arbetsplats.

Företaget ska främja den personliga hälsan och friskvården för att samtidigt få positiva effekter på arbetsplatsen.

Vi formulerar arbetsmiljömål för förbättringsarbetet utifrån vår verksamhet och vår arbetsmiljöpolicy. Samt att vi löpande går igenom arbetsmiljöområdet för att kunna göra ständiga förbättringar. Personal tillsammans med företagsledning och

vid behov, även företagshälsovård.

Att känna motivation för sitt arbete är grundläggande för en god hälsa. Varje medarbetare inom WMT konsult AB ska därför ges förutsättningar att:

  • Känna till verksamhetens mål och vision
  • Förstå sin roll och betydelsen av det egna arbetet
  • Påverka sin egen arbetssituation
  • Känna ansvar för sin uppgift och ha de befogenheter som krävs
  • Utveckla sin kompetens
  • Ta ansvar för sin egen hälsa

Samtliga på arbetsplatsen skall upplysas om de riskmoment som förekommer och instrueras om hanteringsordning vid eventuella olycksfall. Arbetsplatsen skall utvärderas så att områden särskilt riskbenägna säkras, skyddas eller på annat sätt avskiljs. Skyddsronder skall genomföras med regelbundenhet och dokumenteras. Där skyddsutrustning krävs skall sådan finnas och användas. All personal skall inneha för arbetet all erforderlig kompetens samt utbildning.

Fordon skall besiktigas och uppfylla de miljö- och säkerhetskrav som bransch, beställare och tillverkare tagit fram. Eventuellt spill och läckage av vätskor m.m. skall med omedelbar verkan omhändertagas. Alla fordon skall hållas rena och i bra skick. Regelbunden service enligt tillverkares föreskrift skall kunna styrkas. Hydraulslang till grävmaskins skaftcylinder skall enbart vara i originalutförande.

Varselkläder med kl.3 + kl.2 i mörker skall användas vid alla vägarbete och när i övrigt förekommande allmän trafik i samband med arbete. För anskaffande ligger ansvaret på arbetsgivaren, för själva användandet har den enskilde ansvaret.

Första förband och saneringsmaterial skall följa personal och samtliga fordon. Befintliga lokaler för personal eller fordon skall synas genom internkontroller.

Minst halvljus skall vara påslaget vid färd, och varningslykta tänd när så krävs. Denna skall finnas monterad på samtliga fordon, väl synlig åt alla håll i trafiken

Säkerhetsbälte skall användas. Detta gäller i samtliga fordon med fästpunkter för bälte eller som har bälte monterat. Enda undantaget är förare av väghyvel.

Användandet av mobiltelefon under färd skall i den mån det är möjligt undvikas.

Kör- och vilotider skall följas, enligt Arbetstidslagens regler och bestämmelse. Färdskrivare skall alltid vara installerad och användas på fordon sådan kräves.

Totalvikter och bruttoviktstabeller skall följas, överlast skall därmed undvikas.

Allt förekommande arbete inkl. förande av fordon skall utföras totalt drogfritt.

Kontroll av allt här ovanstående utföres av företaget självt samt även externa. Avvikelser skall omgående och oåterkalleligt rapporteras till arbetsledningen. Gällande hastighetsbegränsningar och trafikstiftning skall hållas och följas.

De rutiner som här dokumenterats skall efterlevas av såväl egen personal som underentreprenörer verkande i våra led. Allt detta med målet att minimera samt helt undvika olycksfall i arbetet.

Där ytterligare krav ställs av beställare avser vi att så långt möjligt är, leva upp till och verka för att samtliga krav och önskemål uppfylls. Detta avseende såväl personal, fordon som arbetsområden. I övrigt så hänvisas till våra miljö- och kvalitetspolicys, allt i samverkan för bra arbetsmiljö.

Filipstad 2001-01-01
Sven-Åke och Annmarie Eriksson