MILJÖPOLICY

Vår målsättning är att med utgångspunkt från samhällets och branschens krav, eftersträva att kunna erbjuda marknaden miljöeffektiva maskin- och vägtransporttjänster.

Verksamheten skall bedrivas på ett sådant vis att negativ miljöpåverkan begränsas, så långt det är praktiskt och ekonomiskt genomförbart. Kundernas interna krav skall uppfyllas med största hänsyn.

För oss gäller:

  • att ur miljösynpunkt ska vi ständigt förbättra och utveckla verksamheten i syfte att förebygga förorening
  • att som minimum följa tillämplig miljölagstiftning och övriga krav som gäller inom vårt verksamhetsområde
  • att i möjligaste mån välja de leverantörer som kan påvisa ett aktivt miljöarbete

Vår miljöpolicy med mål, åtgärder och rutiner ska följas upp minst 2 gånger per år. Detta ska ske på ledningens genomgång.

Företaget

Ansvarar för att miljövänliga alternativ alltid upphandlas. Planerar alla transporter efter fullt utnyttjad lastkapacitet och minsta möjliga tomkörning. Styr rutiner för omhändertagande av avfall på ett miljöanpassat vis, även avseende transport och kontorsfunktioner. Även i övrigt beaktas full miljöhänsyn med bibehållen service för våra kunder samt tillses att alla erforderliga tillstånd finnas.

Vi är auktoriserade för transport av avfall samt miljöfarligt avfall och har regelbunden kontakt med vår säkerhetsrådgivare avseende ADR-transporter. Svensk Miljölagstiftning föjs.

Personalen

Samtliga anställda skall vara införstådda med våra högt satta miljömål och arbeta efter devisen att alltid visa största möjliga hänsyn för dessa. All personal innehar dokumenterad miljöutbildning som även uppdateras på arbetsplatserna.

Vid en ev. olycka rapporteras miljöpåverkande händelser till arbetsledningen och erforderliga åtgärder för att förhindra och begränsa miljöskador vidtas omgående.

Fordonen

Samtliga fordon är miljövarudeklarerade. Bränsle-, olje- och kemikaliehantering sker så att inte spill förekommer, vid ev. läckage är enheterna utrustade med en akutväska för att absorbera detta.

Enbart miljövänliga vätskor och produkter används när så är genomförbart. Onödig tomgångskörning undviks och enligt arbetsledningens anvisningar används motorvärmare.

Körning sker efter från fabrikant fastställda varvtal för att minimera bränsleåtgång och utsläpp. Service utföres regelbundet av samtliga komponenter som kan påverka alla emissioner.

Lokalerna

Frågor om uppvärmning, utrustning och material hanteras med full miljöhänsyn. Miljömärkning t.ex. Svanen prioriteras, miljövarudeklarationer finns för produkter. Skyddsmaterial vid ev. läckage finnes och kontrolleras med regelbundenhet.

Övrigt

Allt miljöarbete ses som en investering för framtiden och har högsta prioritet tillsammans med ekonomi och givetvis ambitionen att uppfylla kundens önskemål. All nyanskaffning av fordon, material och produkter skall ske med tanke på miljön.

Filipstad 2001-01-01
Sven-Åke och Annmarie Eriksson