KVALITETSPOLICY

Vår målsättning är att uppfylla våra kunders ställda krav på utförda arbeten och leva upp/eller överträffa deras förväntningar.

Vi vill bevara vårt goda anseende som en seriös, tillförlitlig och högklassig leverantör av entreprenad- och transportuppdrag över hela Sverige.

Våra ledstjärnor är:

  • att leverera rätt kvalitet skall vara vårt främsta konkurrensmedel
  • att göra rätt från början och leverera tjänster i rätt tid gäller för allt arbete i företaget
  • att vi skall vara en given partner för våra kunder genom att motsvara eller helst överträffa deras krav och förväntningar
  • att vårda och utveckla våra medarbetare så vi kan uppfylla de krav och förväntningar som ställs på oss
  • att genomföra kontinuerlig förbättring av verksamheten och förebygga, förhindra upprepning och störning både inom tjänster och arbetsmiljö.

Företaget

Hanterar tagna uppdrag enligt gällande lagar och bestämmelser samt givna instruktioner. Löpande kontroller utföres av intern personal tillsammans med kund.

Strävar att även fortsättningsvis hålla en hög kvalitet på personal, fordon, satta tidsramar samt vår övergripande yrkesskicklighet för totalentreprenader.

Avser att behålla eller förbättra uppnådd rating AAA avseende kreditvärdighet.

Personalen

All personal skall arbeta med vår höga kvalitetsmålsättning som en självklarhet och löpande informeras om innebörden av vår policy.

Kvaliteten skall alltid vara en självklarhet i alla led. Kompetensutveckling tillgodoses enligt utbildningsplan innehållande minimum de krav som ställs från myndigheter, väghållare med flera. Uppföljning sker i vårt personalregister.

Samtliga förekommande nödvändiga kompetenser för vår nisch innehas dessutom av flertalet anställda, varför ett ev. sjukdomsfall inte behöver påverka varken arbetets utförande eller kvalitet.

Fordonen

Underhålls genom egen verkstad med utbildad personal. Servicerutiner efterlevs och dokumenteras enskilt såväl som centralt. Enheter med nygaranti åtgärdas av auktoriserade verkstäder.

Besiktningar och kontroller utföres hela tiden genom avtal med för ändamålen godkända företag. Hela, rena och fungerande fordon är våra honnörsord, för att tillgodose kund, oss själva samt inte minst säkerheten.

Lokalerna

Kontor innehållande modern utrustning inkl. data, Internet o.s.v. uppdateras löpande. Brandsäkert arkiv.

Verkstadslokal för maskiner/lastbilar inkl. full utrustning för våra ändamål. Internkontroll sker regelbundet på alla lokaler.

Övrigt

Kontraktsgenomgångar sköts av VD. Dokument och data kontrolleras av vice VD. Inköp av material och tjänster styrs genom upphandling, tillsammans med kontroll och bedömning av varor och företag.

Produkter tas omgående om hand för lagring eller vidarebefordran och id-märks i möjligaste mån. Kontrollutrustning kalibreras med dokumentation regelbundet.

Arbetsplatskontroller utförs av arbetsledare såväl som ägare för att korrigera och förebygga fel, ev. avvikelserapporter kontrolleras, åtgärdas och arkiveras på företaget tillsammans med interna kvalitetsrevisioner.

Filipstad 2001-01-01
Sven-Åke och Annmarie Eriksson